Wat kan ik als ouder doen voor de school?

Op De Nautilus Flevohof is altijd veel te doen. We zijn daarom erg blij met de hulp van ouders!

We werken in onze school met klassenouders. In overleg met de leerkrachten vragen de klassenouders aan de andere ouders van de klas om extra hulp bij bepaalde activiteiten.

Als ouders hun kind komen inschrijven vragen we altijd expliciet naar het beroep van beide ouders. In de middenbouw besteden we ieder jaar aandacht aan het thema ‘beroepen’, en we vragen dan ouders om over hun beroep te vertellen.

Andere activiteiten waarbij ouders kunnen helpen zijn:

 • De luizencontrole
 • Schooltuinbezoek
 • Avond-4-daagse
 • Sint –en kerstviering
 • Musical groep 8
 • Uitstapjes naar musea en schoolreisjes
 • Leren lezen ondersteunen: Flits, Bouw!
 • Koekjes bakken
 • Sportdag
 • Voorlezen
 • Bibliotheek
 • Oudergeleiding MR (zie medezeggenschapsraad)

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR krijgen teamleden en ouders de gelegenheid om mee te denken over het schoolbeleid. Het gaat in de MR over de inhoud én de organisatie van het onderwijs. Voor de school is de inbreng van de MR heel belangrijk.


Instemming of advies

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of het meedoen aan onderwijskundige experimenten. De MR heeft ook initiatiefrecht: op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samen willen werken in het belang van de school. De MR beheert ook de ouderbijdrage. De MR vergadert 5x per jaar.

 • verkeersveiligheid rondom de school
 • educatieve uitstapjes
 • communicatieprocessen
 • samenwerking in de brede school.

De MR van De Nautilus bestaat uit 5 ouders en 3 personeelsleden.

De MR van De Nautilus Oost wordt komend schooljaar aangevuld met nieuwe leden

Contact

Wilt u meer weten over de MR, een agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het beleid van de school? Heeft een onderwerp dat de MR zou moeten bespreken? Neem dan contact op via MR@denautilus.net.