Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De functie van de MR is het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle onderwerpen die de algemene zaken in de school betreffen. Op grond van het initiatiefrecht kan de MR aan het bestuur van AMOS en/of de directeur van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht als het gaat om het goedkeuren van bijvoorbeeld het nieuwe schoolplan, gewijzigde schooltijden en de inhoud van de schoolgids. Ook kan de MR gebruik maken van adviesrecht bij bijvoorbeeld het meerjarig financieel beleid, de vakantieregeling en het organisatiebeleid. Onze MR bestaat uit een rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van drie ouders (oudergeleding) en drie medewerkers (personeelsgeleding), te weten:


Leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Daarna worden verkiezingen gehouden en kunnen alle ouders en medewerkers zich kandidaat stellen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders vermeld. Bij zaken die de school raken kunnen ouders en medewerkers agendapunten aandragen via nautilus@amosonderwijs.nl.